wtorek, 16 kwietnia 2013

Pierwszy lot człowieka w kosmos / First manned spaceflight

I Jurij leci dalej.

And Yuri continuous to fly.

Pierwszy lot człowieka w kosmos / First manned spaceflight

Spóźniłem się trochę, 12 IV 1961 r. Jurij poleciał w kosmos, a ja zapomniałem i po prostu poszedłem do pracy. No to teraz oddajmy hołd dzielnemu i pierwszemu kosmonaucie.

I'm a bid late, on April 12 1961 Yuri flew into space and I forgot and just went to work. So lets give tribute to brave and first cosmonaut.


wtorek, 26 marca 2013

Zwyczajna rakieta / Casual rocket

Każde spotkanie jest dobrą okazją do wydania okazjonalnego znaczka. Zwłaszcza jeśli jest to zjazd Ministerstw Poczty Bloku Wschodniego. 

Any gathering is a good opportunity to print a occasional stamp. Particularly if it's Post Ministry reunion of the Eastern Bloc.

A Szocialista Országok Postaügyi Minisztereinek V. Értekezlete, Budapest, legiposta 1963,
L. Kékesi, Gołąbki pokoju, rakieta, V. Spotkanie Ministrów Spraw Pocztowych Krajów Socjalistycznych, Budapeszt, Węgry / Niemcy Wschodnie, poczta lotnicza 1963, 1 forint, 40 fillérów,
L. Kékesi, Doves of peace, rocket, 5th Meeting of Post Ministers of Socialist Countries, Budapest, Hungary / East Germany, airmail 1963, 1 forint, 40 fillérs.

poniedziałek, 25 marca 2013

Radioteleskop w Nançay / Nançay radiotelescope

Radioteleskop decymetryczny w Nançay (NRT) budowany w latach 1961-1965 jest jedną z największych konstrukcji tego typu na świecie. Składa się z dwu zwierciadeł radiowych systemu doktora Johna D. Krausa, ruchomego większego, płaskiego, odbijającego sygnały radiowe ku mniejszemu, sferycznemu. Mniejsze zwierciadło pracuje z aparaturą odbierającą, której przekazuje skupioną wiązkę.
Projekt radiowego śledzenia nieba, Słońca przede wszystkim narodził się zaraz po wojnie, w 1946 r. Profesor Y. Rocard zauważył, że brytyjski radar wychwyca radiowe emisje ze Słońca jeszcze w czasie wojny. We Francji badania prowadził przy użyciu poniemieckich radarów Würzburg i amerykańskich z demobilu.
W 1953 r. uruchomiono ośrodek badawczy w Nançay, a badania Słońca przy użyciu parabolicznych zwierciadeł prowadzono dziennie od 1955 r. Ośrodek posiadał 4 interferometry, z których największy, radioheliograf działa do dziś.

Nançay Decimetric Radio Telescope (NRT) build between 1961 and 1965 is one of the largest construtions of the type in the world. It consists of two radio mirrors of the doctor John D. Kraus system, fixed, flat bigger one, reflecting radio signals to smaller, sferical mirror. The latter works with receiving equipment, to with it sends focused radio waves.
The sky and mainly Sun observation project was born just after the war had ended, in 1947. Durning the war, Profesor Y. Rocard learned, that British radar sighted radio emisions from the Sun. He started the research in France with post-German Würzburg and surplus American radars.
In 1953 the research facility in Nançay was up and running, and the daily Sun studies with the use of two parabolic mirrors begun in 1955. The facility had 4 interferometers, of with the largest, radioheliograph works to this day.

Claude Durrens, Radiotelescope de Nançay (Cher), France 1963, 50 centime.

Lektury / Further reading:

http://www.obs-nancay.fr/

niedziela, 24 marca 2013

Spokojne słońce / Calm Sun 1964-1965

Dla nareszcie odsłoniętego słońca.

For finally uncovered Sun.

Międzynarodowe lata spokojnego Słońca 1964-1965, Polska, 60 groszy,
International calm Sun years 1964-1965, Poland 60 groszes

Międzynarodowe lata spokojnego Słońca 1964-1965, Polska, 2 złote 50 groszy,
International calm Sun years 1964-1965, Poland, 2 złotys 50 groszes.


Międzynarodowe lata spokojnego Słońca 1964-1965, Polska, 3 złote 40 groszy,
International calm Sun years 1964-1965, Poland, 3 złotys 40 groszes


Międzynarodowe lata spokojnego Słońca 1964-1965, Poczta ZSRS, 4 kopieki,
International calm Sun years 1964-1965, USSR Post, 6 kopeykas.


piątek, 22 marca 2013

Interkosmos: Mongolia, Soyuz 39, Salyut 6


22 III 1981 roku rozpoczęła się misja Sojuz 39. W ramach programu Interkosmos kosmonauta Władimir Aleksandrowicz Dżanibekow (Владимир Александрович Джанибеков) i pierwszy mongolski kosmonauta Jügderdemidiin Gürragchaa (nazwisko rodowe Sansar / Сансар) (Жүгдэрдэмидийн Гүррагчаа) zacumowali statek Sojuz do stacji kosmicznej Salut 6, gdzie przeprowadzili ok. 30 eksperymentów naukowych, tyczących się promieni kosmicznych, mikroflory oraz degradacji samej stacji stacji (przy użyciu aparatu holograficznego) a także studiów Mongolii z orbity. Załoga Sojuza 39 opuściła stację 29 III.
Załogą zapasową dla misji byli Władimir Afanasjewicz Lachow (Владимир Афанасьевич Ляхов) i Majdarżawyn Ganzorig (Майдаржавын Ганзориг).

On 22 march 1981 mission Soyuz 39 begun. As part of the Interkosmos program cosmonaut Vladimir Aleksandrovich Dzhanibekov (Владимир Александрович Джанибеков) and first Mongolian cosmonaut Jügderdemidiin Gürragchaa (clan name Sansar / Сансар) (Жүгдэрдэмидийн Гүррагчаа) docked their Soyuz spacecraft to space station Salyut 6, where they conducted obout 30 scientific experiments, mainly cosmic ray detection, microflora and degradation of the station itself (with help of the hologram apparratus) and orbital Mongolia studies. The Soyuz 39 crew left the station on march 29.
The backup crew for the mission was cosmonaut Vladimir Afanasyevich Lyakhov (Владимир Афанасьевич Ляхов) and Maidarzhavyn Ganzorig (Майдаржавын Ганзориг).


Stacja kosmiczna Salut 6 ze statkiem Sojuz 39, mongolski jeździec, "60 lat Poczty Mongolskiej", 4 tögrög (төгрөг), 1 cent, 
Salyut 6 space station with Soyuz 39 spacecraft, Mongolian rider, '60 years of the Mongolian Post, 4 tögrög (төгрөг), 1 cent.

czwartek, 21 marca 2013

Kosmiczna fantastyka / Space fiction

Jest niezaprzeczalne piękno, w przeszłych wyobrażeniach lotów kosmicznych, kiedy kosmiczne wieloryby musiały być wspaniałe i dziwne, jak flora morska i właśnie, kosmiczna. Poza obłędnym albumem "Spacecraft 2000 to 2100 AD" Stewarta Cowley'a własnie takie motywy pojawiały się od czasu do czasu na znaczkach pocztowych.

There is indisputable beauty in past image of space flight, when space whales had to be magnificent and strange, as flora of the sea and yes, space. Apart from mad album 'Spacecraft 2000 to 2100 AD' by Stewart Cowley exactly those motives were shown on post stamps.

Fantastyka kosmiczna. Satelita cywilizacji pozaziemskiej, Poczta ZSRS 1967 r., 16 kopiejek,
Space fiction. Extraterrestrial civilisation's satellite, USSR Post 1967, 16 kopeykas.

środa, 20 marca 2013

Interkosmos: misje bezzałogowe / unmanned missions

Poza najbardziej znanymi i wykorzystywanymi propagandowo misjami załogowymi, program Interkosmos angażował także satelity, których naukowe właściwości i dorobek był używany przez uczestniczące w programie państwa.
Jednym z takich wspólnych przedsięwzięć była satelita Interkosmos 10, wystrzelona 30 X 1973 r. mająca przeprowadzić badania magneto i jonosfery, oraz szerokopasmowego przesyłu danych. W programie brały udział instytuty radzieckie, wschodnioniemieckie i czechosłowackie, choć na znaczku upamiętniającym niemiecką naukę widnieją skrótowce nazw: UdSSR (ZSRS), VRB (Ludowa Republika Bułgarii), DDR (Niemiecka Republika Demokratyczna), Kuba, MVR (Mongolska Republika Ludowa), VRP (Polska Rzeczpospolita Ludowa), SRR (Socjalistyczna Republika Rumunii), ČSSR (Czechosłowacka Republika Socjalistyczna), UVR (Węgierska Republika Ludowa).

Besides well known and widely propaganda used manned missions, the Interkosmos program involved satellites also, which scientific properties and achievements were used by the participating states.
One of joint enterprises was Interkosmos 10 satellite, launched on October 30 1973 and prepared to study magneto- and ionospheres and wideband data transfer. Behind it were Soviet, East-German and Czechoslovak institutes, albeit on the stam are presented acronymes of UdSSR (USSR), VRB (People's Republic of Bulgaria), DDR (German Democratic Republic), Cuba, MVR (Mongolian People's Republic), VRP (People's Republic of Poland), SRR (Socialist Republic of Romania), ČSSR (Czechoslovak Socialist Republic), UVR (People's Republic of Hungary).

Interkosmos 10, 1700-1975 Akademia Nauk NRD, UdSSR, VRB, DDR, Kuba, MVR, VRP, SRR, ČSSR, UVR, Niemiecka Republika Demokratyczna 1975, 35 pfennigów,
Interkosmos 10, 1700-1975 Academy of Sciences GDR, UdSSR, VRB, DDR, Cuba, MVR, VRP, SRR, ČSSR, UVR, German Democratic Republic 1975, 35 pfennig.

Związek Radziecki był jednak głównym beneficjentem, także on dostarczał środki do transportu, tak satelit, jak samych kosmonautów programu załogowego.

However, the Soviet Union was main beneficiary, and he also provided means to transport both satellites and cosmonauts on manned program.

Kosmiczna fizyka, Międzynarodowa współpraca ZSRS w kosmocie, Poczta ZSRS 1978, 50 kopiejek, 
Space physics, International cooperation od USSR in space, USSR Post 1978, 50 kopeykas.

Interkosmos: Misje załogowe / Manned Missions

Program Interkosmos był międzynarodowym przedsięwzięciem, opierającym się na sowieckim programie lotów załogowych Sojuz i w niektórych przypadkach także radzieckich stacji kosmicznych. Generalnie kosmonauci z państw będących sojusznikami Związku Radzieckiego wykonywali lot i przeprowadzali badania naukowe, zwykle w tandemie kosmonauta radziecki + kosmonauta zagraniczny, a misje rożnych tandemów czasem pokrywały się w czasie.

Interkosmos program was an international enterprise, based on Soviet Soyuz manned flight program and in some cases Soviet space stations. Generally cosmonauts from Soviet allied states flew in space and conducted a scientific research‎, usually in tandem Soviet cosmonaut + abroad cosmonaut and some tandem missions collided in time.

Międzynarodowe loty programu <Interkosmos> - Jasny przykład efektywnej współpracy stron socjalistycznej wspólnoty, Poczta ZSRS 1980, 50 kopiejek,
International flights in <Interkosmos> program - Bright example of effective cooperation of Socialist Commonwealt sides, USSR Post 1980, 5 kopeykas.

Propagandowy wydźwięk takich misji był ogromy, często była to jedyna okazja, by przedstawiciel danego narodu poleciał w przestrzeń. W przypadku Polski, poza kosmonautą Hermaszewskim, w kosmos w późniejszym czasie polecieli jedynie astronauci polskiego pochodzenia. Niestety wymiar propagandowy przekładał się także na użyteczność polityczną kosmonauty, dość silnie eksploatowaną.

Propaganda influence of the missions was immense, and often it was only chance for some nations representatives to fly into space. In case of Poland, besides cosmonaut Hermaszewski, only foreign astronauts of Polish descent made flights. Regrettably propaganda factor was puted in political usefulness of the cosmonauts, quite heavily exploited.

Wspólny załogowy lot kosmiczny, Poczta NRD, 1 marka,
Joint manned spaceflight, GDR Post, 1 mark

W programie brały udział państwa Układu Warszawskiego, ale także Kuba, Mongolia, Wietnam, Indie, Afganistan i Syria, a współpraca przełożyła się na wzięcie udziału w programie pozostającej w strukturach wrogiego przecież NATO Francji.

Participants of the programme were from the Warsaw Pact, but also from Cuba, Mongolia, Vietnam, India, Afhganistan and Syria, and cooperation made possible to NATO member France to take part.

wtorek, 19 marca 2013

Kosmiczny spacer / Spacewalk

18 III 1965 roku Aleksiej Leonow jako pierwszy człowiek wykonał kosmiczny spacer, trwający 12 minut. Spacer to oczywiście eufemizm, a sam wyczyn miał kulminacyjny punkt w próbie sił i nerwów. W trakcie przebywania poza statkiem, kombinezon Leonowa nadął się w skutek różnicy ciśnień, przez co kosmonauta miał problem z przeciśnięciem się przez właz powracając do wnętrza. Sam kombinezon nie został uszkodzony, ale Leonow musiał ręcznie wypuścić część powietrza, by zmniejszyć ciśnienie. Nie mam żadnego przedstawienia jego lub statku Woschod 2, jednak dwa lata po jego wyczynie Dzień Kosmonautyki 1967 roku uczczono właśnie wizerunkiem kosmicznego spaceru.

On March 18th 1965 Alexey Leonov as first human conducted a spacewalk. Walk is of course euphemism, and the accomplishment itself culminated in battle of strenght and wits. While he was outside the ship, the EVA suit inflated due to different pressure level, preventing cosmonaut from returnig to the ship by the hatch. The space suit wasn't damaged, but Leonov had to manually let some of the air out to ease the pressure. I don't have any representation of him nor the Voskhod 2 spaceship, however two years after his accomplishment the Cosmonautics Day of 1967 was celebrated with the appearance of spacewalk.

Dzień Kosmonautyki / Cosmonautics Day 1967, Poczta ZSRR / USSR Post, 4 kopiejki / 4 kopeykas

czwartek, 16 czerwca 2011

Interkosmos: Magyar, Soyuz 36 - Salyut 6

Tak się złożyło, że pierwszą wyprawą programu Interkosmos, do której zamieszczę ikonografię jest Soyuz 36, czyli misja Walerija Nikołajewicza Kubasowa (Валерий Николаевич Кубасов) - dowódcy i Farkasa Bertalana, pierwszego Węgra w przestrzeni kosmicznej. Załogą zapasową byli Władimir Aleksandrowicz Dżanibiekow (Владимир Александрович Джанибеков) i Béla Magyari. 11 lot (start 26 V 1980 roku) na stację kosmiczną Salyut 6 był także 5 misją programu Interkosmos, czyli wspólnych lotów państw Układu Warszawskiego. Celami misji Soyuz 36 były głównie badania radiacji i wpływu nieważkości. Obaj kosmonauci odwiedzili załogę poprzedniej misji, Salyut 35, która stanowiła w tedy długoterminową załogę stacji Salyut 6.

It so happened that the first voyage of any Intercosmos programme that I will post iconography to, is Soyuz 36, the mission of Valeri Nikolayevich Kubasov (Валерий Николаевич Кубасов) - mission commander, and Farkas Bertalan, the first Hungarian in space. Backup crew were Vladimir Aleksandrovich Dzhanibekov (Владимир Александрович Джанибеков) and Béla Magyari. The 11th flight (take off 26 V 1980) to Salyut 6 space station was also the 5th flight of Intercosmos programme, or joint flights of Warsaw Pact states. The goals of Soyuz 36 mission were mainly scientific research on radiation and weightlessness. Both cosmonauts visited previous mission crew, the Soyuz 35, now the long-term crew of Salyut 6 space station.


Interkozmosz, Szovjet - Magyar közös űrrepülés (wspólny sowiecko-węgierski lot kosmiczny / joint soviet-hungarian space flight), Farkas Bertalan, Valerij Kubászov, Magyar Posta, légiposta 1980,
Kosmonauci Soyuz 36, stacja Salyut 6 z zacumowanymi statkami Soyuz 36 i Soyuz 35, Poczta Wegierska, poczta lotnicza, Węgry 1980, 20 fillér,
Cosmonauts of Soyuz 36, Salyut 6 space station with Soyuz 36 and Soyuz 35 docked, Hungarian Post, Air mail, Hungary 1980, 20 fillér.

Sistema Solar

Przedstawiony tu Układ Słoneczny został wydrukowany w 1973 roku w Wenezueli, z okazji X rocznicy Obserwatorium Planetarnego Humboldta w Caracas. Blok przedstawia jeszcze dziewięć planet, z Plutonem, ich orbity, pas planetoid oraz kometę. Podzielony na 3 znaczki blok dzieli układ na planety wewnętrzne ze słońcem na środkowym, znaczku, planety zewnętrzne: gazowe olbrzymy z Plutonem na prawym, oraz Saturna osobno na pierwszym znaczku.

Solar System shown here was printed in 1973 i Venezuela, on X anniversary of Humboldt Space observatory in Caracas. Bloc shows yet nine planets, with Pluto, thier orbits, asteroid belt and a comet. Parted in 3 stamps it divides Sol System to inner planets with the Sun in the middle, outer planets: gas giants with Pluto on right one, and Saturn appart on first one.


X aniversario del Planetario Humboldt, Sistema Solar, Saturno, planetoides, cometa, Wenezuela / Venezuela, 1973, 10 céntimos

X aniversario del Planetario Humboldt, Sistema Solar, la Tierra, Venus, Mercurio, Marte, Wenezuela / Venezuela, 1973, 15 céntimos

X aniversario del Planetario Humboldt, Sistema Solar, Pluton, Neptuno, Jupiter, Urano, Wenezuela / Venezuela, 1973, 15 céntimos

1 kobieta w Kosmosie / 1st woman in Space


W. W. Tierieszkowa, pierwsza kobieta w Kosmosie (V. V. Tereshkova, first woman in Space), 16-19-VI-1963, T. Michaluk, stempel / stamp: 23-28.X.1963 W. W. Tierieszkowa w Polsce (V. V. Tereshkova in Poland), Polska / Poland, 1963, 60 gr

Dziś, 16 VI 2011 mija nieokrągła 48 rocznica lotu Walentiny Tierieszkowej w przestrzeń. Walentina Władimirowna Tierieszkowa (Валентина Владимировна Терешкова) wykonała 22 okrążenia Ziemi na statku Wostok 6, udowadniając światu, że radzieckie (i nie tylko) kobiety także mogą wykonywać loty kosmiczne. Niestety Związkowi Radzieckiemu ten jeden przykład wystarczył na długie lata. Kolejna kobieta ze ZSRS, Swietłana Jewgienijewna Sawicka (Светлана Евгеньевна Савицкая) poleciała w przestrzeń dopiero w 1882 roku. Zagadnienie świetnie pokazał dokument z 2007 roku "Kobiety w kosmosie".
Na wschodnioniemieckim bloczku, obok Tiereszkowej, na drugim znaczku umieszczono Walerego Bykowskiego, który poleciał w Wostoku 5 14 VI, ale wrócił tego samego dnia co Walentina.

Today, 16 VI 2011 passes 48th anniversary of Valentina Tereshkova's flight into Space. Valentina Vladimirovna Tereshkova (Валентина Владимировна Терешкова) made 22 circles round the Earth in Vostok 6 spaceship, proving to the world, that Soviet (and not only) women also can fly space missions. Unfortunately to Soviet Union this one example was enough for long time. Next women cosmonaut from USSR, Svetlana Yevgenyevna Savitskaya (Светлана Евгеньевна Савицкая) flew in 1982. The problem was shown in 2007 documentary "Women in Empty Space"
On the East German bloc, next to Tereshkova was printed Valeri Bykovski, who flew on Vostok 5 earlier, 14 VI but came back the same day as Valentina.


Valentina Tereschkowa, Wostok VI 16.6.1030h-19.6.63 920h MEZ, stempel / stamp: 17.10.63 (prawdopodobnie), DDR, 1963, 20 pfennig

Valentina Tereschkowa, Wostok VI 16.6.1030h-19.6.63 920h MEZ, stempel / stamp: 17.10.63 (prawdopodobnie), DDR, 1963, 20 pfennig

Valeri Bykowski, Wostok V 14.6.1300h-19.6.63 1206h MEZ, stempel / stamp: 17.10.63 (prawdopodobnie), DDR, 1963, 20 pfennig

wtorek, 3 maja 2011

OACI i prom kosmiczny / OACI and space shuttle

Na 35 rocznicę OACI (Organisation de l'aviation civile internationale, Organización de Aviación Civil International / Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI), Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, International Civil Aviation Organization (ICAO), Международная организация гражданской авиации (ИКАО)), a 75 lotnictwa cywilnego w ogóle, 24 IV 1979 roku Paragwaj wypuścił serię znaczków z kilkoma najważniejszymi statkami powietrznymi. USA były reprezentowane poza Boeingiem 707 przez prom kosmiczny osadzony na grzbiecie jumbo jeta. Ponieważ znaczek wyszedł w 1979 roku, a wahadłowiec jest przytwierdzony do samolotu nośnego, można przypuszczać, że jest to prom Enterprise.
Hiszpański napis głosił:
"El space-shuttle tiene previsto un viaje de ida y vuelta a la orbita terrestre y otro a la plataforma espacial para 1980"
"Przewiduje się, że prom kosmiczny wykona loty w obie strony na orbitę ziemską i kolejny na stację kosmiczną w 1980."
Rzeczywiście planowano połączenie promu z amerykańską stacją kosmiczną Skylab, niestety wahadłowiec poleciał w kosmos dopiero w 1981 roku, natomiast stacja spłonęła w atmosferze jeszcze 1979 roku, w skutek rożnych zdarzeń, wiatrów słonecznych spychających ją na niższą orbitę, oraz braku odpowiednio dużych rakiet, mogących wynieść na orbitę statek holujący. NASA w tym czasie oddała je wszystkie do muzeów.

On 35th anniversary of ICAO (Organisation de l'aviation civile internationale, Organización de Aviación Civil International / Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI), Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, International Civil Aviation Organization (ICAO), Международная организация гражданской авиации (ИКАО)) and 75th of civil aviation, 24 IV 1979 Paraguay issued a serie of stamps with few major air crafts. The US were represented aside from Boeing 707 by the space shuttle mounted on a back of a jumbo jet. Because stamp was issued in 1979 and the shuttle is flying on a carrier plane, one could assume that this is the Enterprise space shuttle.
The writing in Spanish said:
"El space-shuttle tiene previsto un viaje de ida y vuelta a la orbita terrestre y otro a la plataforma espacial para 1980"
"It is predicted that the space-shuttle will do a roundtrip to the earth orbit and another one to the space station in 1980."
It was planned to dock shuttle to american space station Skylab, unfortunately space shuttle flew in 1981, while the station burn in atmosphere back in 1979 due to few events, solar winds, pushing it to low orbit, and lack of heavy rockets to fly a tug ship. NASA at the time gave them all to museums.Space-shuttle, 75' Aniversario de OACI, Paraguay correo / Paraguay air mail, 10 guaraní

Reszta bloku znajduje się tutaj.
The rest of the block can be found here.

poniedziałek, 2 maja 2011

Kamienie milowe lotnictwa - Kamienie milowe astronautyki cz.3, Milestones of aviation - milestones of astronautics p.3

Ostatnią, przynajmniej na razie odsłoną "kamieni milowych" jest blok przedstawiający dwóch astronautów przeprowadzających badania na powierzchni Księżyca. Przywieszka zawiera widok na kosmodrom z rakietą Saturn V.

Last, at least for now presentation of "milestones" is block showing two astronauts conducting research on the surface of the Moon. The field around contains a view on the spaceport with Saturn V rocket.


Dwóch astronautów jednej z misji Apollo / Two astronauts of one of Apollo missions, State of Oman air mail / poczta lotnicza, 1 rial